Atelier Kaštan se vrací v plné síle i v nové formě

Cílem umění je dělat člově­ka šťastným.

Ate­lier Kaš­tan se dočkal řady proměn – proměni­ly se vnitřní pros­to­ry díky značné a potřeb­né rekon­struk­ci, zároveň s tím se proměni­la i vnitřní kon­cepce ateliéru. Kurzy s oblíbený­mi lek­to­ry však k velké radosti všech zůstaly zachovány, k radosti ještě větší se objevily i kurzy nové. 

Další gen­er­ace Kaš­tanu odrost­la a rozp­týlila se do svě­ta, čímž odpad­la část floti­ly člen­ské zák­lad­ny dosavad­ního Kaš­tanu. Na to bylo nut­no zareago­v­at dílčí­mi změ­na­mi, i změ­na­mi čistě for­mál­ní­mi; sna­ha o obnovení komu­ni­ty se děje pak i na úrovni admin­is­tra­tivní. Nově se kurzisté přih­lašu­jí do spolku ate­lieru Kaš­tan a také jsou spolu s tím zaváděny člen­ské příspěvky ate­lieru, aby bylo možno udržet jeho chod a provoz – což se ukáza­lo aktuál­ně, tedy při dvou a zároveň po dvou dobách covi­dových, velik­ou výzvou.

V rozvrhu ate­lieru Kaš­tan lze jako každý rok nalézt Kres­bu a mal­bu a výt­varné díl­ny pro jed­notlivé věkové skupiny (lek­torek Jitky Hilské, Kateřiny Machové, Warany Psavo­morecké a lek­to­ra Davi­da Války), keramiku s Luciou Kopčákovou, Kaštánek pro děti od 2letdoprovo­dem lek­torky Daniely Mes­sireu­rové, grafické díl­ny Robi­na Kaloče, nově lekce kytary u Davi­da Války, lekce tvůrčího / kreativního psanížur­nal­i­stick­ou díl­nu Warany Psavo­morecké, kom­bi­no­vaný výt­varný kurz Jany Brab­cové – a to dokonce ve dvou časech. V ate­lieru je možné se dále nově učit i jazykům, italšt­ině a angličt­ině, s Vlas­tou Černou a Davi­dem Válkou. 

V listopadu se uskuteční doprovod­ný pro­gram ate­lieru pod názvem “Umění je naše dro­ga”, půjde o dvě výt­varné díl­ny o dvou nedělích: 7. listopadu a 28. listopadu od 14 do 18hodin. Obě téma­ta setkání zní více než slib­ně: Práce s výt­varným deníkemParafráze dle repro­dukcí. Nenechte si nic z toho ujít. Držíme se zaručeného hes­la, že pře­ci Cílem umění je dělat člově­ka šťast­ným. Heuré­ka!

Anič­ka Vok­ounová vytvoři­la krás­nou webovou ikonku pří­mo pro kurzy. Klikněte na ni a odvede vás pří­mo do Ate­lieru Kaštan:

Ke kurzům přibyla i nová ikonka kurzů od Aničky Vokounové :

Napsat komentář