Aukce výtvarných děl vynesla krásnou „desítku” na podporu umělců Ukrajiny

Ate­lier Kaš­tan v min­ulých měsících uspořá­dal sbírku a zároveň výs­tavu Kra­ji­na radosti na pod­poru ukra­jin­ských uměl­ců válk­ou zasaženého stá­tu. Pos­tup­ně bylo vydraženo 12 děl, přičemž návštěvní­ci – pokud si nevy­brali žád­né z nabízených děl, mohli přis­pí­vat ještě do příspěvkové kasy.

Díla Š. Zve­jškové, T. Mázlové, E.Gorpinic, D.Panenkové, Š.Vrátné, J.Hilské, L. Kopčákové a A. Sukové, již děla­jí radost v nových domovech. 

Celkem se podaři­lo vybrat 10 500 Kč a celá část­ka bude předá­na vedení dobročin­né orga­ni­zace Mete­or pro Ukra­jinu www.meteorproukrajinu.cz.

Děku­jeme všem dár­cům obrázků, grafik a keramiky, a zároven všem kupcům.

Ke kurzům přibyla i nová ikonka kurzů od Aničky Vokounové :Chy­bí vám kreativi­ta? Navš­tivte: Atelierkaštan.czNapsat komentář