Chybí vám zdroje radosti? Zajděte do Městské knihovny na Břevnově

Výs­ta­va se snaží zachytit celoroční pro­jekt Zdro­je radosti, který pořádá Ate­lier Kaš­tan u příleži­tosti svého 20. výročí existence.

Hlavním tématem prací je hledání zdro­jů naší radosti v kon­trastu těžkosti doby. Hledáme moment, vzpomínku, emo­ci, něco, co nám dělá v živ­otě radost, pro­tože cílem umění je dělat člově­ka šťastným. 

Výs­tavu si můžete prohléd­nout ve výs­tavní síni pobočky Břevnov od 4. dub­na do 29. dub­na 2022Výs­ta­va je částečně finan­cov­á­na z grantu Měst­ské části Pra­ha 6.

Plaká­ty k výs­tavě vytvoři­la naše spolupracu­jící mladá grafič­ka: Anič­ka Vok­ounová. Děkujeme.

– Ofi­ciál­ní text Měst­ské kni­hovny v Praze ve spoluprá­ci Ate­lieru Kaštan. 

Napsat komentář