Co je a není autorské čtení?

Možná, že jste si v posled­ní době na sociál­ních sítích mohli všim­nout různých událostí tyka­jících se autorského čtení, a možná jste měli také chuť tam zajít, ale báli jste se, pro­tože jste nevěděli, co od nich čekat.

Autorské čtení se týká přede­vším autorů–spisovatelů, jak je znatel­né již z názvu. Čtení spočívá v tom, že autor, kterého čeká napřík­lad křest kni­hy, přečte kousek úryvku ze své povíd­ky, poezie či románu, aby lidé věděli, co je v knize čeká.

Autorské čtení je úžas­né v tom, že se můžete osob­ně setkat s daným autorem„, pok­lá­bosit s ním” na pár min­ut a získat auto­gram. Pak jsou tu ovšem autorská čtení, která pořá­da­jí přede­vším amatérští autoři. V pod­statě je vše ste­jné, až na to, že na amatérských čteních máte větši­nou možnost poz­nat více autorů než jed­no­ho.

Autorská čtení se větši­nou pořá­da­jí na komorních místech, tedy v útul­nějších – čas­to stu­dentských – kavárnách. Kromě čtení a setkání se s auto­ry, si můžete poslech­nout také hud­bu: na tato čtení se zvou větši­nou mladí a spíše neznámí zpěváci.

Jak probíhá orga­ni­zace autorského čtení?

Celková orga­ni­zace budoucího autorského čtení je poměrně jednoduchá:

Dom­lu­víte si kavár­nu, popří­padě klub, ve kterém chcete čtení pořá­dat – buď si uděláte rez­er­vaci nebo si pron­a­jmete pros­tor, ale větši­nou se dělá rez­er­vace. Poté oslovíte auto­ry a pozvete je na událost: buď ty, co jste potkali na jiných autorských čteních nebo lidi, o kterých víte, že píšou, a ještě nikde nevystupovali.

Nakonec jen vytvoříte událost na sociál­ních sítích, tedy na face­booku a pokud budete mít náladu, chuť a energii, můžete vytvořit plaká­ty a vyvěsit je na veře­jných místech. Pak stačí jen poz­vat lidi a událost porůznu zveře­jnit na sociál­ních platformách.

Ke kurzům přibyla i nová ikonka kurzů od Aničky Vokounové :Zají­ma­jí vás naše kreativní kurzy? Navš­tivte stránku Atelierkastan.cz

Napsat komentář