Dobří sousedé, znáte spolek Pro Břevnov?

Spolek Pro Břevnov byl založen roku 2013 občan­sk­ou ini­cia­tivou. Snaží se aktivně pomáhat lep­ší komu­nikaci občanů Prahy 6, mon­i­torovat dění na Břevnově (zejmé­na devel­op­er­ské pro­jek­ty), stmelo­vat lokál­ní pod­niky a orga­ni­zace a v neposled­ní řadě navo­zo­vat soused­ské vztahy, míst­ní tradice, pro­jek­ty a rozví­jet kul­turní či společen­ské akce. 

Mezi nejznámější akce Břevno­va patří jed­noz­načně slavnost Zažít Břevnov jinak, které se kaž­doročně účast­ní mno­ho oby­va­tel měst­ské části. Nechy­bí tu ani občer­stvení, zába­va či bohatý pro­gram. V min­u­losti pak toto záj­mové sdružení mon­i­torova­lo pro­jekt rekon­strukce tram­va­jové tratě na Bělo­horské a člen­ové ini­cia­tivy uspořá­dali procházku Břevnovem v rám­ci Dne architek­tu­ry. Momen­tál­ně Spolek Pro Břevnov infor­mu­je oby­vatele o Plánu pro Ladronku.

Sdružení občanů vydává také měsíční newslet­ter, kde se dozvíte zají­mavosti, aktu­al­i­ty a tipy na kul­turní, vzdělá­vací a vol­nočasové aktiv­i­ty. Pokud byste o něj měli zájem, stačí vyplnit for­mulář ZDE

Na jejich webových stránkách www.probrevnov.cz můžete zhléd­nout všech­na min­ulá vydání newslet­teru. Rozhod­ně jej doporuču­jeme, naleznete zde mno­ho inspirace a nápadů. Pokud by vás napad­lo téma, o kterém by stá­lo za to, se dozvědět více, můžete nap­sat spolku na emailovou adresu info@probrevnov.cz.

Autork­ou ilus­trace je Anič­ka Vokounová.

Napsat komentář