Doporučení redakce: 5 hudebních dokumentů pro pošmourné dny

Zatím­co zažíváme teplot­ní vzrůsty a propady, mnozí z nás zůstá­va­jí doma s viróza­mi či rov­nou v covi­dové izo­laci. Jelikož nic neléčí tak, jako hud­ba, a pro­tože je nám zná­mo, že člověk unavený z nepříliš slunečných dnů se rád svalí do klidu svého křes­la s energií podí­vat se ako­rát tak na svůj oblíbený pořad, dovo­lili jsme si vybrat něko­lik hudeb­ních doku­men­tů, které sto­jí za zhléd­nutí.„ Jed­iné”, co k tomu potře­bu­jete – krom křes­la, tele­vizního při­jí­mače nebo mon­i­toru, je ale­spoň měsíční před­plat­né na něk­teré z plat­forem HBO, Apple TV, Net­flix, pří­pad­ně pro­platit jed­norá­zový poplatek na serveru Dafilms.cz. Ke zhléd­nutí pátého příspěvku se postačí připo­jit na YouTube

Pohled na zvuk s Markem Ronsonem 

Majitelé Apple TV mohou jásat. Pokud jste dlouho čekali na doku­ment, který mapu­je nejen vývoj hudeb­ních žán­rů a živ­o­ty uměl­ců, ale dotýká se pří­mo hudeb­ní pro­dukce, čeká na vás / samozře­jmě s český­mi tit­ulky / doku­ment Pohled na zvuk s Markem Ron­sonem. Nese podob­nou kval­i­tu for­má­tu, jako známe napřík­lad z net­flixového cyk­lu o designu a umění Abstract: The Art of Design. Pokud máte dojem, že Mar­ka Ron­sona vůbec neznáte, spíše o tom pouze nemáte tušení – podílel se na autorství a zároveň je pro­du­cen­tem svě­toznámých hitů zpě­vačky Amy Wine­house Back to Black nebo Rehab.

Šestidíl­ná série před­stavu­je epi­zody s příz­načný­mi názvy: Auto-Tune, Sam­plování, Dozvuk, Syn­tezá­to­ry, Bicí automaty nebo Zkreslení. Pokud Apple Tv nevlast­níte, jis­to­jistě je to námět k mezisoused­ské­mu sbližování a přepad­nutí souse­da, který ten­to kanál vlast­ní. Sto­jí to za to!

AMY

Když už jsme zmínili Amy Wine­house, nemůžeme se nepoza­s­tavit u doku­men­tu z roku 2015 v režii / a ve scénáři / Asi­fa Kapa­dia, jehož doku­ment se stává už jakým­si kul­tovním snímkem. 

Ač rodiče zpě­vačky souh­lasili a dokonce poskytli a zpřís­tup­nili mno­ho mater­iálu z osob­ního živ­ota své dcery, s vyzněním snímku nebyl spoko­jen zejmé­na otec Amy, a posléze ani mat­ka Janis, která zav­dala příčinu ke vzniku nového snímku ​​Amy Wine­house: 10 Years On společnos­ti BBC. Aby­chom tyto dva doku­men­ty posléze mohli porov­nat, je potře­ba mít před­chozí od Asi­fa Kapa­dia v živé paměti. – Snímek je aktuál­ně ke zhléd­nutí na Netflixu.

Nicméně krom sousedů ten­tokrát ke sle­dování doporuču­jeme přiz­vat sklenku oživu­jícího ananasového džusu, namís­to port­ského a kra­bičky dout­níků; víme, proč to říkáme. Bude to depka. 

Music Box

Na plat­for­mě HBO se nedávno objevila: “…kolekce šesti doku­men­tárních snímků, ses­tavená pro­du­cen­tem Billem Sim­mon­sem, (která) nahlíží do zákulisí hudeb­ního průmys­lu a před­stavu­je klíčové okamžiky nebo fáze živ­ota pop­ulárního umělce či kape­ly, kul­tovní album nebo fun­gování hudeb­ního byzny­su”; kaž­dopád­ně: dlouhou dobu zde byl ke zhléd­nutí pouze jeden díl ser­iálu o kon­tro­verzním pokusu o znovuoživení fes­ti­valu Wood­stock – přičemž pilot­ní díl nabízí celkem vyvážený pros­tor pro vyjádření pro­dukčních fes­ti­valu, ste­jně jako reflek­tu­je vzpomínky jeho účastníků. 

K dílu Woodstock99 pak přiby­ly aktuál­ně nové díly, ten­tokrát vážící se spíše k hudeb­ním osob­nos­tem -– a odlišným hudeb­ním žán­rům. Náš názor je ten­tokrát roz­poru­plně 50:50, tedy jeho posouzení necháváme plně na vás. 

 

Mag­ický hlas rebelky

Kdo by nevzpom­něl Mar­tu Kubišovou kaž­doročně – a přit­om ještě nedávno – 17. listopadu? 

Jestli sto­jíte o sug­es­tivní výpověď a o sym­bol­ický posun v čase do dob vel­mi emo­tivních, snad již dávno min­ulých, doku­ment Mag­ický hlas rebelky můžete zhléd­nout v rám­ci před­plat­ného Net­flixu, nebo jed­norá­zově za 59,- korun na Dafilms.cz. Pří­jem­né je, že Mar­ta Kubišová si nebere servítky a mlu­ví v doku­men­tu pěkně spa­tra, však se s ní živ­ot také příliš nema­zlil.„ Ty jdi rov­nou do průmys­lu, pro­tože nedostaneš posudek do školy,” jako by tyto jed­norá­zové odsud­ky byly mementem celého živ­ot­ního příběhu. – Možná právě za citel­nou upřím­nost obdržel na 49. fil­movém fes­ti­valu Karlových Varů snímek ​​Cenu diváků. 

Nebyli jsme si jisti, jestli se snímek do naše­ho výběru hodí a jestli ho nakonec zařa­dit – Původ­ně zde měl zabírat mís­to doku­ment o Michaelu Jack­sonovi This Is It, jenže jsme přišli na to, že krom zpěvákových skalních fanoušků je pro většinu diváct­va pro svůj for­mát prak­ticky nedok­oukatel­ný. Ale shodou náhod dosvědčil jeho aktuál­nost brit­ský kytarista – dnes téměř pražský„ rodák” Justin Lavash, když na svůj face­bookový pro­fil přip­sal: „Kouzel­ný hlas rebelky na Net­flixu o Martě Kubišové byl napros­to skvělý a připom­něl mi, jaké mám štěstí, že vůbec nějaké kon­cer­ty můžu odehrát.” Nako­lik se to pojed­nou pro­líná se soudobý­mi hledisky, že? 

Pátrání po Sug­ar Manovi

Půlku snímku sice nevíte, jestli jste se nestali obětí hříčky a nek­oukáte jen tak náhodou na Pátrání po česko‑německ­ém Járu Cim­r­manovi, even­tuál­ně zabre­jlíte, jestli jste nepřepli na film o fil­mu sev­er­ské detek­tivky, ovšem strhu­jící vyprávění o nahrávkách, které kolu­jí po Aus­trálii, Novém Zélan­du, Jižní Africe, aniž by měl jejich tvůrce / v té době staveb­ní děl­ník, jehož hob­by je studi­um filo­zofie / vůbec tušení o jejich přetrvá­va­jící exis­ten­ci a narůs­ta­jící oblíbenos­ti, si nakonec pod­maní většinu nedůvěřivých diváků.

Film, který získal Oscara v kat­e­gorii Nejlepší doku­men­tární film roku 2013 je k dis­pozi­ci ke sle­dování. U Pátrání po Sug­ar Manovi si totiž vys­tačíte s YouTubkem, v jiném pří­padě je doku­ment zdar­ma umístěný ještě na dalších, rozličných streamovacích platformách. 

Napsat komentář