Duna – Kultovní sci-fi, které si rozhodně nenechte ujít

Před­lo­hou ke vzniku fil­mového zpra­cov­ání Duny byla kni­ha ste­jno­j­men­ného názvu amer­ick­ého spiso­vatele Fran­ka Her­ber­ta. Knižní série patří k nejúspěšnějším sci-fi románům na světě a dočkala se pěti pokračování. Bohužel sep­sání dalšího dílu zas­tavi­la autoro­va smrt, která nasta­la v roce 1986. Autorův syn spolu se spiso­vatelem Kevinem J. Ander­son­em však navázal na prá­ci svého otce a spolu vytvořili dvě pokračování série: dvě pre­quelové trilo­gie, které se odehrá­va­jí před událost­mi prvního dílu a další kni­hy z toho­to světa.

Režie se ujal Denis Vil­leneuve, který má na kon­tě již něko­lik filmů, napřík­lad Sicario: Nájem­ný vrah či Blade Run­ner 2049. Hud­bu složil svě­toznámý skla­da­tel Hans Zimmer. 

Dílo vypráví o plan­etě Arrakis – zdro­ji vzác­ného koření, které prod­lužu­je lid­ský živ­ot a posky­tu­je zvlášt­ní schop­nos­ti, díky kterým můžete ces­to­vat ves­mírem. Imperá­tor svěří správu nad touto plan­e­tou rodu Atrei­dů, ale ve skutečnos­ti na ně připraví léčku, kvůli které padne za oběť nový vlád­ce této plan­e­ty: vévo­da Leto Atre­ites. Spolu s nenasyt­ným rodem Harkon­nenů chce zničit rod Atrei­dů a přivlast­nit si tak zpátky plan­e­tu Arrakis. Mezi domorodý národ Fre­men žijící na plan­etě Arrakis, se dostane vévodo­va konkubí­na a člen­ka ses­ter­st­va, lady Jes­si­ca (Rebec­ca Fer­gu­son) a také její syn Paul (Tim­o­th­ée Cha­la­met). Začátek fil­mové série nás uvádí do čar toho­to svě­ta společně s rozpra­co­v­anou mytologií a sez­na­mu­je nás s osudy jed­notlivých postav.

Tim­o­th­ée Cha­la­met v hlavní roli je tre­fa do černého, ste­jně tak charis­mat­ický vévo­da Leto, oso­bitá Jes­si­ca či panovačný Gur­ney Hal­leck. Ve stopadesá­timin­u­tové stopáži vás sto­pro­cent­ně nenecha­jí netečný­mi. Záporákem je zde rod Harkon­nenů v čele s obrovským a děsivým Baronem, jehož posta­va na nás působí záhad­ně a impozant­ně. Na dějovou linku se nespěchá, dává si na čas. 

Ve fil­mu zau­jme i pro­pra­co­v­ané prokreslení charak­terů, na něž je díky pozvol­ným scénám dostatek času. Po audiovizuál­ní stránce sle­du­je divák něco mimořád­ného. Bezchyb­ná kam­era, pove­dené a pro­pra­co­v­ané kostýmy, futur­i­stická architek­tu­ra, to vše podtrhu­je zážitek, který si z fil­mu odne­sete. Zvuková strán­ka dbá na detail a sound­track celého fil­mu je jeho nedíl­nou součástí. 

Zhléd­nutí toho­to fil­mu je napros­tou nut­nos­tí už jen z toho důvo­du, že se jed­ná o jeden z nejpro­pra­co­v­anějších filmů posled­ní doby s dech­ber­oucím zážitkem pro všech­ny diváky. 

Nechte se přenést na rozvrh Ate­lieru Kaš­tan:

Ke kurzům přibyla i nová ikonka kurzů od Aničky Vokounové :

Napsat komentář