Kontakty

E‑mail redakce: betecko.atelierkastan@gmail.com

Redak­torky: San­dra Tan­häuserová, Beá­ta Bar­cíková, Kateři­na Cmerová, Jit­ka Poko­rná, Anež­ka Ficová, Karolí­na Havlová

Ester Hubená, Anna Kárníková

Sprá­va sociál­ních sítí: Natálie Šabaková

Vedoucí grafič­ka, koordiná­tor­ka grafick­ých prací: Anna Vok­ounová

Grafické pod­kla­dy a ilus­trace: Zuzana Jakušová, Terez­ka Šimková

Šéfredak­tor­ka: Warana Psavo­morecká

Web­mas­ter: David Vál­ka / Ate­lier Kaštan /

Děku­jeme také za spoluprá­ci se stážisty z řad VŠKK Pra­ha.

Vstoupit do žur­nal­i­stické díl­ny můžete TUDY.