Kultura ožívá a slaví Boba Dylana

Nejen virus se celosvě­tově šíří, hudeb­ní nákaza vám hrozí kdyko­liv a kdeko­liv – zcela reál­ně. Super­pře­našeče poznáte hned. Jeden takový už pár desítek let hra­je a letos slaví své 80. narozeniny. Jmenu­je se Bob Dylan.

K poc­tě Boba Dylana se letos pořádá mno­ho akcí po celém světě. U nás k nim patří fes­ti­val Dylan Days, který se uskuteční již tuto sobo­tu 22. květ­na od 15 hodin na zahrád­ce Kaš­tanu. K 80. narozen­inám oslaven­ci zahra­jí uměl­ci Vladimír Mer­ta, The Group & Ondřej Kon­rád, Slávek Kle­can­dr & Jar­da Jeten­ský, Jan Řep­ka, Jan Fic, The Tired Hors­es, Gospel Boo­gie Band, Bro­ken Harp a Radosti života.

Dylan Days jsou malým fes­ti­valem, který už po dvacet let oslavu­je skrze hud­bu Dylanovy narozeniny. Co je tou „dylanovsk­ou esencí”, která láká hudeb­níky i posluchače napříč žán­ry a různého věku? „Ve zkratce bych řekl, že Dylan naučil rock­’n’roll myslet. Vnesl do hud­by, která ‘hejbala tělem’, něco, co rozhýba­lo i myšlenky. Jeho vliv na ostat­ní muzikan­ty-auto­ry byl obrovský, stačí srov­nat tře­ba rané a pozdější sklad­by Bea­t­les (Please Please Me vs. Fool On The Hill). Jeho pís­ně jsou navíc skvělé samy o sobě, i kdy­by člověk nerozuměl z tex­tu ani slo­vo,” vysvětlu­je Tomáš Lav­ický, orga­nizá­tor Dylan Days.

V pří­padě, že nesti­h­nete nad­cháze­jící květ­novou akci, není tře­ba smut­nit. Orga­nizá­toři své velké plány k Dylanovu kulaté­mu jubileu odložili na (věřme, že příznivější) podz­im­ní termín.

Napsat komentář