Minirecenze: Proč číst Naslouchače od Petry Stehlíkové

Jed­ním z favoritů žán­ru fan­ta­sy na českém trhu je kníž­ka od Petry Stehlíkové Naslouchač. Příběh, který ilus­tru­je, nako­lik absurd­ní je svět otrokářů. Pro­tože kdo je víc? – Otrok, na kterém závisí chod celého svě­ta, nebo jeho pán?

Kníž­ka nás vtáhne do svě­ta tzv. skle­nařů, kteří se rodí a umíra­jí pouze pro­to, aby uchránili jedi­nou válka­mi nezniče­nou část svě­ta před jedovatý­mi plyny na druhé straně ští­tu, o jehož chod se stara­jí.

Právě do toho­to svě­ta se rodí Ilan, dív­ka, ze které mat­ka byla nuce­na udělat chlapce, aby jí dala vůbec nějaký živ­ot. A díky tomu konečně mohl růst něk­do, kdo dokázal pozotvírat oči a nev­idět vše v nabízené, čer­nobílé škále. Celý příběh se točí oko­lo vzác­ného neros­tu – sklen­i­tu, který má mag­ické schop­nos­ti: ne vždy zcela objas­něné, a ne vždy úplně blahodárné. Jde o vel­mi nezvyk­lý, ale napros­to strhu­jící typ fan­ta­sy lit­er­atu­ry, která bere dech. Petra Stehlíková píše svižně a způ­sobem, který vám nedo­volí pře­s­tat číst. Pro­to je skvělé, že celý příběh pokraču­je v dalších dvou knížkách, ve Fajovi, který vyšel roku 2017 a v Nasteree, která se po dlouhém čekání objevila v roce 2021. Příběh o skle­nařích má však být pen­ta­logií, a tak nezbývá než se netr­pělivě
klepat na další jistě dech­ber­oucí díl.

Aby mohla Petra Stehlíková (1976) vyrůst ve svébyt­nou autorku a čer­pat z rozličných prostředí, vybav­il ji osud mno­hý­mi kar­iérní­mi zkouška­mi. Vys­tu­dovala prvně střed­ní zdravot­nick­ou školu v oboru zdravot­ní lab­o­rant, přesto jejím posled­ním pra­cov­ním útočištěm byla práce hotelové recepční. O tom, že se vyplatí jít i ces­tou vlast­ního knižního nák­ladu a za vlast­ní­mi ambice­mi, svědčí i fakt, že právě román Naslouchač vycházel od roku 2014 online a v roce 2020 se v Data­bázi knih zařadil mezi 50. nejčtenějších tit­ulů. Trilogii Zrozena z popela si autor­ka vydala sama. 

Napsat komentář