Na výstavy do nové galerie mezi knihami

Kdo se ocitne na břevnovské Bělo­horské třídě a má chvilku vol­ného času, najde kousek od tram­va­jové zastávky Mar­ján­ka otevřené dveře míst­ní měst­ské kni­hovny. Nově však zde nena­jdete jen kni­hy, ale i mal­ou galerii, v níž právě nyní máte možnost navštívit prode­jní výs­tavu Poezie jara Ateliéru Kaštan.

“Je to naše první výs­ta­va, otevřeli jsme galerii až teď v červnu. Chceme v ní dát pros­tor mladým a nadějným uměl­cům, ale nebráníme se ani škol­ním výs­tavám a míst­ním sdružením nebo jed­notlivcům, kteří tvoří vlast­ní díla. Už dříve jsme tady v kni­hovně pořá­dali před­nášky, besedy, divadél­ka pro děti, díl­ny, teď tu vznikla nová komu­nit­ní míst­nost pro všech­ny druhy akcí,” před­stavu­je novinku ředitel­ka břevnovské kni­hovny Ive­ta Havránková.

Ticho má barvy
Velk­ou výhodou břevnovské pobočky jsou velké prosklené výlo­hy, které láka­jí čtenáře, a nyní i ty, kteří lační po zážitku z výt­varného umění. 

Vchod pří­mo do galer­i­jní míst­nos­ti bohužel není možné použí­vat, a tak musíte pro­jít skrz celou kni­hovnu, abyste se na výs­tavu dostali. To se může ukázat jako výho­da, neboť aktuál­ní výs­ta­va Poezie jara je inspirová­na literární­mi díly. Po ces­tě ven si můžete přečíst a půjčit celého Seifer­ta, Skácela nebo Shake­speara, nejen inspi­rační bás­ně připravené speciál­ně pro tuto výstavu. 

V nevelké míst­nos­ti, jíž by slušela více bílá bar­va stěn než nynější žluť, najdeme téměř dvacítku děl. Všech­na vznikla v rám­ci výt­varných kurzů Ateliéru Kaš­tan pod vedením MgA. Jitky Hilské a akad. malířky Daniely Messiereu­rové. Společné téma jara je něk­terý­mi uměl­ci pojed­náno konkrét­ně jako jarní zátiší, scenérie, detai­ly květů. Jiní se na zák­ladě inspi­rační bás­ně zaměřili spíše na barevné abstrakce a prozk­oumávání různých tech­nik. Napřík­lad koláž Hany Hrů­zové oslovu­je spo­jením repro­dukce venušin­ské tváře a pestro­barevných květů na sytě mod­rém pozadí, což dodává obrazu folk­lorní ráz. Anna Novot­ná se v trip­ty­chu Smys­ly ticha inspiru­je bás­ní nes­lyšící autorky Elišky Vyorálkové a soustředí se na struk­tu­ru mal­by a jem­né barevné odstíny jednoduchých tvarů, které ve výsled­ku přis­pí­va­jí k plas­tičnos­ti díla.

Soused­ská galerie
“Jako galerie se teprve naše čin­nost rozjíždí, ale rádi bychom byli otevření všem, kteří mají chuť tvořit a vys­tavo­vat svá díla, ať už se jed­ná o míst­ní umělce nebo napřík­lad naše kni­hovníky,” říká ředitel­ka břevnovské kni­hovny Ive­ta Havránková a její slo­va potvrzu­je právě první výs­ta­va uměl­ců z Ateliéru Kaš­tan, který sídlí nedaleko kni­hovny. V čer­ven­ci a srp­nu bude pros­tor galerie věnován putovní výs­tavě Komen­ský v komik­su autorky Kláry Smolíkové, od září již kni­hov­na chys­tá další galer­i­jní pro­gram ve spoluprá­ci s míst­ní­mi umělci.

Napsat komentář