Navštivte festival m³ – Umění v prostoru: Terapie města

Insta­lace umělce Milana Mikuláští­ka “Odstranění a vytyčení”, obra­zová doku­men­tace článku byla pře­ja­ta z face­bookových stránek akce. 

Léto je v plném proudu a vy nes­tačíte kor­zo­vat mezi prací a chalupou? Nebo všich­ni odjeli mimo měs­to a vy máte před sebou řadu plonkových dní? Vyde­jte se vstříc fes­ti­valu Art in Space. 

Kon­cepce fes­ti­valu je k návštěvníkům vstříc­ná a témat­icky veskrze různorodá a bohatá. Možná i pro­to, že probíhá po čtyři měsíce — tedy od červ­na do září. Něk­teré akce se uskuteční i dvakrát v průběhu doby konání fes­ti­valu, takže pokud se k akcím připo­ju­jete až nyní, není tře­ba se bát, že byste něco úplně minuli. 

Co určitě na první pohled zau­jme, je kon­cepce samot­ného fes­ti­valu. Ten­to rok totiž při­padl lokalitám — měst­ským částem — Prahy 6 a Prahy 7, tradičně ovšem putu­je každý rok do jiné pražské čtvr­ti. Kaž­doročně jej také orga­nizu­je odlišná kurá­torská dvo­jice. Letos orga­ni­za­ční otěže převza­li s tématem„ zkoumání možnos­tí uměleck­ého díla jako nástro­je ozdravného pro­ce­su mís­ta”  kurá­tor­ka Jit­ka Hlaváčková a kurá­tor Lud­vík Hlaváček. 

Fes­ti­val tak sle­du­je linii, která je blízká i naše­mu mag­a­zínu. Kurá­torská dvo­jice oslovi­la čtrnáct uměl­ců / uměleck­ých kolek­tivů, jež mají osob­ní vztah k vybrané lokalitě, potaž­mo: dlouhodobě tu žijí a pracu­jí. Fes­ti­val nese podti­t­ul Ter­apie měs­ta. “K naplnění našich ter­apeutick­ých cílů je nut­né hledání účin­ných uměleck­ých forem a nástro­jů speci­fick­ých pro veře­jný pros­tor – veře­jného jazy­ka umění. Ten může vstupo­vat do diskuse o měst­ských starostech nejrůznější­mi způ­so­by nal­adění: povzbuzením, zpochyb­něním, odhalením, inspirací, kri­tik­ou… Jeho pro­jevy mohou být mater­iál­ní před­mě­ty nebo sociál­ní situ­ace,” dodá­va­jí kurá­toři na webu události. Událost a pro­gram můžete sle­dovat také na face­bookových stránkách festivalu.

Nejbližší akce

Hned na sobo­tu 10. čer­vence je pořa­dateli avi­zová­na procház­ka s Janem Tre­jbalem na téma “Hejno příleži­tostí”, a to od 17 hodiny, přičemž sraz je udaný na Buštěhrad­ské 2.„ Společně se pokusíme vystopo­vat v součas­né zás­tavbě pražské Oře­chovky tra­su Hrad­ního vodovo­du i další skry­té prvky vod­ního ekosys­té­mu. Jejich pří­tom­nost zkusíme dohle­dat pomocí dronu i na zák­ladě his­torick­ých zpráv. Ces­tou se setkáme s díly, které v rám­ci fes­ti­valu m3 vytvořil kolek­tiv autorů Kafkár­na, Anež­ka Hošková a Veroni­ka Zaple­talová,” píší k události. 

V pondělí 12. čer­vence se pak můžete vydat s Pavlem Karousem na procházku v rám­ci pro­jek­tu Vetřel­ci a volavky”. Půjde o komen­to­vanou prohlíd­ku vybraných uměleck­ých inter­vencí vzniklých právě v rám­ci samot­ného fes­ti­valu. V čer­ven­ci na vás dále čeka­jí Jiří Kovan­da a Jiří Sád­lo / Setkání nad Stro­movk­ou, Dušan Zaho­ran­ský — prohlíd­ka Díl­ny Drutě­va a tře­ba i prohlíd­ka s kurá­to­ry a mno­ho dalšího.

Pokud je potře­ba se na událost pře­dem zarez­er­vo­vat, budete na tuto skutečnost upo­zorněni v pro­gra­mu fes­ti­valu

Bétéčko (Břevnovský trhák) je mag­a­zínem a zároveň pro­jek­tem Ate­lieru Kaš­tan.

Napsat komentář