O trháku

Břevnovský trhák je pro­jekt Ate­lieru Kaš­tan, z.s. kofi­nan­co­v­aný grantem Měst­ské části Pra­ha 6.

Jsme zároveň plat­for­mou, která nabízí možnost kval­it­ně refer­ovat o kul­turním dění na Břevnově a v tomtéž smys­lu se u nás rekru­to­vat jako kval­it­ní novinář/ka – pří­pad­ně se
u nás uplat­nit jako fotoreportér/ka, a to díky pros­toru přidružené redak­torské díl­ny Ate­lieru Kaštan.

Naše žur­nal­i­stická díl­na má umožnit lidem s pub­lici­stick­ý­mi ambice­mi, aby si v zák­ladu osvo­jili redak­torské řemes­lo, ale zároveň si vybu­dovali port­fo­lio článků, na které mohou v budouc­nu odka­zo­vat, napřík­lad při hledání práce v oboru –v žur­nal­is­tice, kul­turním průmys­lu, v audiovizuál­ním a mediál­ním sek­toru. S díl­nou máme od počátku velké plány. Rádi bychom, aby se pos­tu­pem proměni­la ve skuteč­nou, svébyt­nou a vyh­ledá­vanou redak­ci, přičemž by díl­ny pro začí­na­jící redak­to­ry zůstaly zachovány.

Naše webové revue má tak­též přis­pět k rozvo­ji lokál­ní iden­ti­ty, vzá­jem­ných vztahů a soused­ské provázanos­ti, k ozře­j­mení his­torick­ého kon­tex­tu Břevno­va a Prahy 6, před­stavení příběhů zají­mavých osob­nos­tí žijící v této lokalitě, pří­pad­ně se k lokalitě Břevno­va vážící – napřík­lad tem­at­icky ve své tvor­bě a prá­ci. Samozře­jmě přinášíme aktuál­ní zpravo­da­jství i ohléd­nutí za kul­turní­mi akce­mi Břevnova.