Pozvání na výstavu Jitky Hilské: Stromy

Kdo zná Ate­lier Kaš­tan a sle­du­je ho již dlouhou dobu, ví, že je s ním odnepaměti spja­to jméno aka­demické malířky Jitky Hilské. Lek­tor­ka aktuál­ně vede v Ate­lieru Kaš­tan lekce kres­by a mal­by pro dospělé, senio­ry a také přípravu na umělecké školy a momen­tál­ně je také možné v rám­ci pros­tor scény Uni­jaz­zu shléd­nout její výs­tavu uve­de­nou pod názvem Stromy.

Příro­da, ke které se obrací při hledání inspirace, je pro její tvor­bu příz­načná; jeden z cyk­lů, které­mu je právě příro­da tématem, můžete obje­vit tře­ba tady. Komen­to­vaná prohlíd­ka výs­tavy spolu s autork­ou proběhne ve stře­du 20.10. v 17.30.

Aka­demická malíř­ka Jit­ka Hilská se nar­o­di­la roku 1953 v Praze. V letech 1972–1977 stu­dovala scénické výt­var­nictví na divadel­ní fakultě AMU (kres­bu a mal­bu zde vyučo­val aka­demický malíř doc. O. Smut­ný). Věnu­je se malbě.

Od původ­ních kra­jinářských inspirací se v pos­tup­ně její obrazy (lyrická emo­tivní abstrakce) stá­valy „výt­varným přepisem“ poezie Bohusla­va Reyn­ka, Jana Skácela apod. ve smys­lu duševní blízkosti a rezonance.

V posled­ní době se vrací pro inspiraci zpět k přírodě a zároveń se obrací do sebe – vnitřní kra­jiny. Pracu­je tech­nikou ole­je na plát­ně nebo kom­bi­no­vanou tech­nikou na papíru i na plát­ně. Od roku 2003 se zabývá i fotografií.

Byla člen­em Nového sdružení pražských uměl­ců do roku 2016, nyní ve sdružení výt­varníků spolku FF 2016. Vyuču­je v Ate­lieru Kaš­tan a ve Studiu Dobeš­ka a v Ryn­holeck­ém atelieru. 

Medailon autorky byl převzat ze stránek jitkhailska.cz, které doporuču­jeme navštívit.

Stýská se vám po kreativ­itě? Zapo­jte se do jed­no­ho z našich kurzů! Stačí kli­knout na ikonku: 

Napsat komentář