Seriály, které stojí za zhlédnutí – I. díl

Baby (2018–2020)
Ital­ské dra­ma o třech sériích vypráví příběh dvou dospí­va­jících holek z bohatší části Říma. Ser­iál je
natočen dle reál­ných událostí a odkrývá tem­nou stránku pros­ti­tuce, drog a podsvětí. Dívky Chiara a
Ludovi­ca jsou nespoko­jené se svým živ­otem, a pro­to se rozhod­nou začít exper­i­men­to­vat v oblasti
sex­uál­ních služeb. Vše se ale zvrtne a obě jsou vrá­ce­ny do real­i­ty, na kter­ou vůbec neby­ly připrave­ny.
Postavy jsou tu vykresle­ny charis­mat­icky, aut­enticky a per­fek­t­ně doplňu­jí děj plný kon­tro­verze, bohatého ital­ského
jazy­ka a momen­tů, z nichž divá­ka mrazí na těle.The Fos­ters (2013–2018)
Amer­ický ser­iál pro­duko­vaný zpě­vačk­ou a tanečnicí Jen­nifer Lopez patří mezi jeden z prvních počinů
s tem­atik­ou LGBT+. Les­bický pár Lena a Stef žijící ve společné domác­nos­ti rodin­ného domu v San
Diegu a společně vychová­va­jí 3 děti. Bran­dona, Ste­fi­na syna z prvního manžel­ství a adop­to­vané
dvo­jča­ta Mar­i­anu a Jesuse. V jed­notlivých dílech sle­du­jeme pos­tup­né sbližování, utužování rodin­ných
hod­not a také pro­ces opa­tro­vnictví či adopce. Epi­zody otevíra­jí příběhy hlavních postav, sez­na­mu­jí
s prob­lémem dro­gové závis­losti, alko­holis­mu, zneužívání nebo diskrim­i­nace LGBT komu­ni­ty.
Vynika­jící her­ci, ino­v­a­tivní příběh a příběh plný zvratů ve vás probudí emoce, díky kterým si na ser­iálu
vybudu­jete napros­tou závislost.Lás­ka a anar­chie (2020–2022)
Švéd­ská kome­die pro­dukce Net­flix dodává pří­jem­né osvěžení, zábavu a uvol­ně­nou atmos­féru. Hlavní
konzul­tan­t­ka Sofie roz­jede flir­to­vací hru s mladým a pohled­ným IT pra­cov­níkem, s nímž naváže
milost­ný poměr. Absurd­ní románek, orig­inál­ní příběh z prostředí kanceláře, humor a vynika­jící her­ci,
díky kterým rozhod­ně sto­jí za to sit­com vidět.Sor­jo­nen (2016–2019)

Kval­it­ní sev­er­ská detek­tiv­ka o třech sériích na divá­ka pře­nese ponurou, chlad­nou a tem­nou
atmos­féru, typ­ick­ou pro fin­ské kri­mi. Hlavní vyšetřo­va­tel Kari Sor­jo­nen při­jme prá­ci v menším městě,
aby mohl trávit více času s rodi­nou. Avšak po sérii séri­ových vražd se zaplete do děsivé kolo­toče
plného nebezpečí a stra­chu o své blízké. Skvělá kri­mi, jejíž špičk­ou je tal­en­to­vaný detek­tiv a prostředí
příz­načné pro zam­r­zlou, ale úch­vat­nou kra­jinu Skandinávie.The Soci­ety (2019)
Ne příliš známý dra­mat­ický ser­iál nás zavede do měs­ta West Ham, kde sle­du­jeme živ­o­ty skupiny
teenagerů, kteří se snaží přežít a zařa­dit do společnos­ti jako jed­iní oby­vatele zde­jší per­iferie. Zají­mavý
námět a mno­ho postav, v nichž si každý najde svého oblíbence. Série divá­ka napros­to vtáhne do děje
a snaží se osvětlit důležitá téma­ta jako spravedl­nost, soběs­tačnost, vzá­jem­né porozumění či
charak­ter člověka.

Stýská se vám po kreativ­itě? Zkuste při­jít k nám:atelierkastan.cz

Napsat komentář