Vernisáž Jakuba Königa: Ponorná města

Ve čtvrtek 3. břez­na proběh­la v Kaštanu-Scéně Uni­jaz­zu vernisáž hudeb­ní­ka, malíře a spiso­vatele Jaku­ba Königa. 

Zák­lad hlavní části výs­tavy Ponorná měs­ta vznikal během Jakubovy dvace­ti­den­ní izo­lace, kdy kvůli léčbě štít­né žlázy radio jodem byl sám radioak­tivní a musel se tak držet stra­nou od své rodiny a přátel. 

Během této izo­lace strávil nejvíc času právě s černým skicákem a bar­va­mi  v pro­ce­su tvoření. Cyk­lus ink­ous­tových obrazů dokončo­val po večerech v led­nu a v únoru letošního roku. Každé z ponorných měst je doplněno i krátk­ou bás­ní nap­sanou na zad­ní straně výkre­su. Na obrazech domin­u­jí krom hyper černé přede­vším odstíny mod­ré, fialové a tyrkysové, které podle Jaku­ba člověk spatří, když se skrz holotrop­ní dýchání prodýchá až do svého pod­vě­domí. Holotrop­ní­mu dýchání se Jakub věnu­je zhru­ba pět let a díky němu nado­bro překon­al alko­holis­mus a jiné své tem­né stránky.

Druhá část výs­tavy je doplně­na obrazy na plát­ně, mezi něž patří i něko­lik trip­ty­chů. S něk­terý­mi z pláten Jakubovi pomáha­la jeho malá dcer­ka. Podle jeho vlast­ních slov spolu “blbli na trávníku,” obtisko­vali na plát­na různé mater­iá­ly, jako napřík­lad igelit, házeli plát­ny politý­mi bar­va­mi vzduchem a podob­ně. To obrazům vtisk­lo oso­bitou struk­tu­ru barevného podkladu. 

Na závěr vernisáže vys­toupil Jakub se svým hudeb­ním pro­jek­tem Kittchen, kde v černé masce sdílí s posluchači postapoka­lyptické fan­taz­i­jní tex­ty plné energie. 

Krom mal­ování a hud­by se Jakub věnu­je i lit­er­atuře. Nedávno mu vyšel jeho dystopický románový debut Vřeteno. 

Výs­ta­va je prode­jní a potrvá do 7.4.

Text: Anež­ka Ficová 

Foto: Anna Macáková 

Napsat komentář